X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
دوشنبه 4 مرداد‌ماه سال 1389

اسمت چیست دخترک خجالت کشید حرف بزند گویی زبان در دهان ندارد جوان پرسید منزلت کجاست وباز جوابی نبود واین بار جوان گفت فردا همین جا منتظرم باش البته اگر دلت خواست  

 

                   پایان قسمت اول 

    

         قسمت قبلی داستان در قسمت نوشته های پیشین وبلاگ 

 

                             قسمت دوم 

داستان واقعیه بانو قزبس برگرفته ازچکنویس های دخترش بانو ستاره 
 
                        قسمت دوم 

اسمت چیست دخترک خجالت کشید حرف بزند گویی زبان در دهان ندارد جوان پرسید منزلت کجاست وباز جوابی نبود واین بار جوان گفت فردا همین جا منتظرم باش البته اگر دلت خواست دخترک با سرعت به خانه برگشت مادر گفت چی شده چرا نفس نفس میزنی قزبس گفت چیزی نشده تا خونه دویدم 

اختیار دیگه دستش نبود اه که دیگه آرامش راهتی از او سلب شده بودو آنشب برای اولین بار اشک ریخت به قول خودش چشمش برای همیشه تر شد و این حرف همیشه در گوشم هست ((یک روز خوش ندیدم)) مادرش انگار یه چیزهایی بو برده بود ولی دخترک خیلی تودار بود حرفش را رازش را به کسی نمیگفت تمام شب را با یاد او سپری کرد روز بعد جوان رفته بود قزبس چشم از در خانه همسایه بر نمیداشت هرکجا که نگاه میکرد او را میدید با دستهای کوچکش روی خاکها را اینور و آنور میکرد کاری که وقتی ازچیزی ناراحت میشد انجام میداد هرچه انتظار کشیدنیامد روزها برایش خیلی طولانی شده بود شبها هم کابوس میدید خدایا یعنی چه شده کجا رفته شاید حرف نزدم بامن قهر کرده یعنی دیگه اورا نمیبینم از چه کسی میتوانم کمک بگیرم چنبار با خودش گفت برم همه چیز و به مادرم بگم ولی جرات نکرد خواهرانش سربه سرش میگذاشتن و برادرش میگفت باید ترو هم شوهر بدیم اون میدونست که این حرف شوخیست ولی میترسید چنین شود شب با خدا حرف زد و او را قسم داد که یه بار دیگه اون و ببینه  روزها بر او سخت میگذشتن تا اینکه روز چهارم دید که جوان می آید او هم بهدنبال عشقش میگشت آنها درست روبروی هم قرار گرفتن  با هیجانی بی پایان نگاهش کرد جوان دانست که اون هم دل بسته شده وبا جرات گفت فردا بیا سر چشمه کارت دارم قزبس سر از پا نشناخته به خانه برگشت وبا تمام اشتیاق منتظر فردا شد وباخودش میگفت فردا باهاش حرف میزنم هرچه بادا باد فقط خداوند میداند که آنشب راچگونه گذراند فردا زود تر از جوان سر قرار بود دقیقه ها دیر میگذشتن ولی بالاخره جوان امد ولی نشد با او حرف بزند چون سر چشمه شلوغ بود دختران وزنان برای آب بردن اومده بودند اونجا جوان به دخترک اشاره کرد دنبالم بیا وخودش زودتر حرکت کرد قزبس خیلی ترسیده بود نکنه او را دوباره از دست بدهم و بی درنگ دنبالش راه افتاد کمی بالاتر جوان گفت مرا دوست داری از من خوشت میاد با این که قسم خورده بود این بار حرف بزند ولی باز هرچه کرد نتوانست حرفی بزند جوان بهش گفت خوب حرفی بزن میخوام ببینم مرا دوست داری بیام خواستگاریت قزبس کمی جرات پیداکرد وبا سر جواب داد آره و جوان گفت میدانستم منتظرم باش  

جوان وقتی رسید خونه با زن عموی پدرش صحبت کرد که میخواهد زن بگیرد و دختری راهم نشان کرده ولی زن عمو با خشم فریاد زد چی داری میگی تو باید از خواهر و برادرت مواظبت کنی بگزار آنها کمی بزرگتر شوند بعد ما خودمان برات زن میگیریم و دیگه حرفی نزن در ضمن ما از طایفه خودمان باید زن بگیریم جوان دید با این جماعت نمیشود حرف حساب زد  

خیلی نقشه کشید اما به نتیجه ای نرسید دیگه فکرش کار نمیکرد فرداش تیکه ای آینه درحیاط پیدا کرد فکری به خاطرش رسید سریع رفت بام خانه واز آنجا به بام دخترک رفتاز دریچه بام نگاه کرد دخترک تنها نشسته بود و رفته بود به عالم خیال آفتاب را بر روی آینه تنظیم کرد و بر روی دریچه انداخت وناگهان قزبس بالا را نگاه کرد چشمش به جوان افتاد جوان گفت فردا باهات کار دارم منتظرم میمانی دخترک با سر اشاره کرد بله جوان با خاطری آسوده برگشت به خونه فامیلش  فردا... 

 

 

                       پایان قسمت دوم